Choď na obsah Choď na menu
 


Témy na spracovanie:

1. ročník - Moje mesto - prehliadka mesta Prešov pripravená žiakmi, anglický výklad

2. ročník - sexta - prezentácie zadané žiakom podľa tém preberaných na hodinách

3. ročník - ľubovoľný výber témy

Každý žiak (alebo max. dvojica) pripraví prezentáciu na danú tému.

Počet snímkov: min. 5 na žiaka so sprievodným slovom v trvaní 5-10 min.

 

Bližšie informácie poskytnú učitelia AJ na vyučovacích hodinách.

 Hodnotenie ročníkových prác :

Spracovanie prezentácie:

 

 

10 bodov

·   obsah – zodpovedá zadaniu, štruktúra prezentácie - úvodný

   slide, obsah, samotná prezentácia, záver, použité zdroje

·   gramatika (morfológia, syntax, pravopis), slovná zásoba

   (primeranosť, variabilita, náročnosť)

Predvedenie prezentácie:

 

 

15 bodov

·   zrozumiteľnosť prednesu (výslovnosť, intonácia, plynulosť)

·   kompaktnosť, zmysluplnosť obsahu, rozvedenie témy,

   logická nadväznosť  komentára                                                                                                                                                

·    kontakt s poslucháčmi, spätná väzba

   

 

Stupnica:

25 – 23 bodov – výborný (90%)

22 -20 bodov – chválitebný (80%)

19 – 15 bodov – dobrý (60%)

14 – 10 bodov – dostatočný (40%)

9 – 0 bodov – nedostatočný